Mirasın Reddi Halinde Emekli Aylığı Alınması

Ölüm ile ölen kişiye ait olan tüm mal, hak, alacak ve borçlar toplamı mirasçılara geçer. Mirasçıların kimler olduğunu ve miras hisselerini gösteren veraset belgesi alınmasa bile mirasçılar ölümle miras hakkına sahip olmuşlardır.  Mirasçılar ölenin borçlarının çokluğu gibi objektif sebeplerle veya kişisel nedenlerle de miras haklarını kullanmak istemeyebilirler. Bu durum hukukumuzda mirasın reddi olarak adlandırılır. Mirasın…

Mirasın Reddi Mevzuat

A. Kazanma I. Mirasçılar tarafından Madde 0599: Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Atanmış mirasçılar da mirası, mirasbırakanın ölümü ile…

Evlilikte Mal Rejiminin Sona Erme Zamanı

Medeni Yasamız gereğince evlilikte yasal mal rejimi “Edinilmiş Mallara Katılma” sistemidir. Bu sistemde evlilik içinde edinilen mallar, belli koşullarla paylaşıma tabidir. Sistem evlilik üzerine kurulu olduğu için evliliğin sona ermesi ile mal rejimi de sona erecek ve tasfiyesi istenebilecektir. Ayrıca evlilik devam ederken de mal rejimini sona erdirmek mümkündür. Mal rejiminin sonlandığı nedene göre, sona…

Maddi Tazminat Ve Aktüerya Hesaplamaları

İnsan, yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerle donatılmıştır. Doğuştan sahip olunan bedensel yetenekler ile ruh durumu insanın beden bütünlüğünü oluşturur. Herhangi bir olay nedeni ile kişinin beden bütünlüğünün geçici veya kalıcı zarar görmesi halinde, zarara sebep olan olayda yer alan kişiler kusurlarına dayalı olarak ya da yasa gereği kusuru aranmaksızın sorumlu olurlar. Bu noktada maddi…

Maaş Haciz Yazıları Ve Uygulaması

Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi üzerinden kimlik numarası bilinen icra takip borçlularının halen çalışmakta olduğu yerin isim ve adresine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bu nedenle son dönemlerde işyerlerine çalışanlarının ücret ve alacaklarının haczedildiğine ilişkin olarak gelen yazılarda belirgin bir artış vardır. İşyerlerine gelen maaş haciz yazılarına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine…

Koltuk Sigortası

Okulların yarıyıl tatili nedeni ile karayolu seyahatlerinin arttığı bir dönemden geçtik. Bu vesile ile karayolu seyahatlerinde yolculara karşı taşıyıcının sorumluklarına bir göz gezdirelim. Karayolu seyahatlerinde, taşıyıcıların yolcularına karşı sorumlulukları sadece gidilecek yere götürmekle sınırlı değildir. Taşıyıcı yolcularını rahat bir yolculukla ve sağlıklı olarak gidecekleri yere ulaştırmakla, hava, ses, yer ve çevre kirliliğine meydan vermemek için…

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Kullanımı

Tebligat Kanunumuzda yapılan değişiklik ile elektronik posta yolu ile tebligat yapılabileceğine ilişkin düzenleme 19.01.2012 tarihinde yapılmış, 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere tebligatın elektronik posta yolu ile yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Kısaca KEP olarak adlandırılan ve resmi mail adresi alma yükümlülüğü 30 Eylül 2014 tarihine kadar yerine getirilmediğinde para cezaları söz…

Kefalet Ve Kefalete Eşin Rızası

Başkasının borcunu ödemeyi taahhüt etmek genel anlamını içeren kefalet adi kefalet ve müteselsil kefalet olmak üzere iki türlüdür. Kefil, bir alacak borç ilişkisinde alacaklıya karşı borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde sorumlu olan kişidir. Biraz daha güncel anlatımla borçlu borcunu ödemezse ben öderim, diyen kişidir. Dolayısıyla kefillik beyanı ile, alacaklı, borçlu ve kefilin dahil olduğu bir…

İş Yerinde Geçirilen Kalp Krizi Ve İş Kazası

İşyerinde ve işin yapılması esnasında meydana gelen,  çalışanı bedenen ve ruhen zarara uğratan olaylar iş kazasıdır. Dikkat edilirse iş kazası tanımında fiziki kazalardan değil olaylardan söz edilmektedir. Dolayısıyla fiziki kazalar dışında bazı olaylar da iş kazası sayılabilecektir. Öyleyse, bir olay olarak düşünülebilen kalp krizi iş kazası sayılacak mıdır? Yargıtay son zamanlardaki içtihatlarında iş yerinde geçirilen…

Ticaret Şirketlerinde İflasın Ertelenmesi

Ticaret Şirketlerinde iflasın ertelenmesi Türk Hukuk Sistemine İcra İflas Kanununun ilgili hükümleri ile gelen bir yeni dönem uygulamasıdır. Sermaye şirketleri için  iflas, oldukça ürkütücü, cezai müeyyideleri de olan, fiili ve hukuki sonuçları itibariyle adete bir sondur. İflasın Ertelenmesi ise adı üstünde bu süreci erteleyen, borç batağındaki şirkete belli bir süre içinde borçlarını ödeyebilme ve temize…