Mirasın Reddi Halinde Emekli Aylığı Alınması

Ölüm ile ölen kişiye ait olan tüm mal, hak, alacak ve borçlar toplamı mirasçılara geçer. Mirasçıların kimler olduğunu ve miras hisselerini gösteren veraset belgesi alınmasa bile mirasçılar ölümle miras hakkına sahip olmuşlardır.  Mirasçılar ölenin borçlarının çokluğu gibi objektif sebeplerle veya kişisel nedenlerle de miras haklarını kullanmak istemeyebilirler. Bu durum hukukumuzda mirasın reddi olarak adlandırılır. Mirasın…

Mirasın Reddi Mevzuat

A. Kazanma I. Mirasçılar tarafından Madde 0599: Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Atanmış mirasçılar da mirası, mirasbırakanın ölümü ile…

Evlilikte Mal Rejiminin Sona Erme Zamanı

Medeni Yasamız gereğince evlilikte yasal mal rejimi “Edinilmiş Mallara Katılma” sistemidir. Bu sistemde evlilik içinde edinilen mallar, belli koşullarla paylaşıma tabidir. Sistem evlilik üzerine kurulu olduğu için evliliğin sona ermesi ile mal rejimi de sona erecek ve tasfiyesi istenebilecektir. Ayrıca evlilik devam ederken de mal rejimini sona erdirmek mümkündür. Mal rejiminin sonlandığı nedene göre, sona…

Maddi Tazminat Ve Aktüerya Hesaplamaları

İnsan, yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerle donatılmıştır. Doğuştan sahip olunan bedensel yetenekler ile ruh durumu insanın beden bütünlüğünü oluşturur. Herhangi bir olay nedeni ile kişinin beden bütünlüğünün geçici veya kalıcı zarar görmesi halinde, zarara sebep olan olayda yer alan kişiler kusurlarına dayalı olarak ya da yasa gereği kusuru aranmaksızın sorumlu olurlar. Bu noktada maddi…

Maaş Haciz Yazıları Ve Uygulaması

Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi üzerinden kimlik numarası bilinen icra takip borçlularının halen çalışmakta olduğu yerin isim ve adresine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bu nedenle son dönemlerde işyerlerine çalışanlarının ücret ve alacaklarının haczedildiğine ilişkin olarak gelen yazılarda belirgin bir artış vardır. İşyerlerine gelen maaş haciz yazılarına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine…

Koltuk Sigortası

Okulların yarıyıl tatili nedeni ile karayolu seyahatlerinin arttığı bir dönemden geçtik. Bu vesile ile karayolu seyahatlerinde yolculara karşı taşıyıcının sorumluklarına bir göz gezdirelim. Karayolu seyahatlerinde, taşıyıcıların yolcularına karşı sorumlulukları sadece gidilecek yere götürmekle sınırlı değildir. Taşıyıcı yolcularını rahat bir yolculukla ve sağlıklı olarak gidecekleri yere ulaştırmakla, hava, ses, yer ve çevre kirliliğine meydan vermemek için…

Kefalet Ve Kefalete Eşin Rızası

Başkasının borcunu ödemeyi taahhüt etmek genel anlamını içeren kefalet adi kefalet ve müteselsil kefalet olmak üzere iki türlüdür. Kefil, bir alacak borç ilişkisinde alacaklıya karşı borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde sorumlu olan kişidir. Biraz daha güncel anlatımla borçlu borcunu ödemezse ben öderim, diyen kişidir. Dolayısıyla kefillik beyanı ile, alacaklı, borçlu ve kefilin dahil olduğu bir…

Genel İşlem Koşulları

Günlük yaşamımızda çevremizdeki insanlarla birlikte bir şeyler yapmak üzere planlar yapar, planların ayrıntılarını karşılıklı ele alır ve plan doğrultusunda davranmak üzere sözleşiriz. Çarşıya alışverişe gitmek için arkadaşımızla öğleden sonra, saat ikide, evimizin önündeki otobüs durağında buluşmak üzere sözleştiğimizde her ayrıntıyı tek tek ele almışızdır. Çarşıya gitmek, gitmek için bu gün, bugün uygunsa öğleden sonra, buluşmak…

Edinilmiş Mal Ekometre

YASAL MAL REJİMİ AÇISINDAN DAĞITILMAYAN KAR PAYLARI 2002 yılından önce evlilik içinde eşlerin edindiği tüm mallar kimin adına kayıtlı ise, evlilik sonlanınca da onun malı olmaya devam ederdi. Bu sistem mal ayrılığı sistemi olarak adlandırılmaktaydı. 2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Yasamız ise  “Edinilmiş Mallara Katılma” sistemini yasal mal rejimi olarak kabul etmiştir. Yeni mal rejiminde,…

Aydınlatılmış Onam Formu

Sağlık hizmeti almak istediğimizde pek çok aşamada uzun sayfalar dolusu yazıları imzalamak gerekmektedir. Bu yazıların genel başlığı “Aydınlatılmış Onam Formu”dur. Kısaca bu formun neden var olduğunu ve ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağım. En temel insan hakkı yaşama hakkıdır. Bu hak sağlıklı yaşamayı da kapsar. Sağlıklı yaşamak için sağlık hizmetine ihtiyaç duymak kaçınılmazdır. Sağlık hizmetinin ana…