Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Kavasoğlu Hukuk Bürosu (“Büro”) tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, kişisel veri toplamanın hukuki sebep ve yöntemi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği alıcı grupları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek için işbu Bildirimi hazırladık.

Kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve bunlara uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Kişisel verileriniz, Büromuzdan avukatlık hizmeti alınması kapsamında paylaştığınız veya kamuya açık kaynaklardan elde edilen yahut internet sitemiz vasıtasıyla toplanan bilgi ve belgeler; sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda toplanabilmekte ve bu metinde açıklanan amaçlarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir. Bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz, (varsa) mevzuatta öngörülen süre kadar ve/veya işleme amacı için gerekli olan süre boyunca Türkiye’de saklanmaktadır. İlgili süreleinforin sonunda, kişisel verileriniz mevzuata ve Büromuzun ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, müvekkillerimize sunduğumuz hukuki danışmanlık/avukatlık hizmet süreçlerimiz, iş geliştirme ve tedarik süreçlerimiz ile Büromuzun idare ve yönetimi ile finansal operasyonları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla gerekli olduğu ölçüde, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde öngörülen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, KVKK’nın 5/2(d) maddesi kapsamında kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesi kapsamında veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ya da KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu Büromuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle veya gereken hallerde açık rızanız çerçevesinde işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca, hukuki süreçlerin yürütülmesi/karşılanması amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi gereği hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle ve başta 1136 sayılı Avukatlık Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin getirilebilmesi ve yetkili mercilerin bilgi belge taleplerinin karşılanması gereklilikleri çerçevesinde KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu olan Büromuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenebilmektedir.

Mevzuat değişiklikleri ve hukuki gelişmeler ile bülten, yayın ve etkinliklerimize yönelik bilgilendirmeler kapsamındaki kişisel veriler, hukuki danışmanlık/avukatlık ilişkisinin gerekleri ölçüsünde KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu olan Büromuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle ya da hizmet, yayın ve etkinliklerimizle ilgilenen kişilerin açık rızaları çerçevesinde işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesini Gerektiren Faaliyetlerimiz
1. Avukatlık Hizmetleri
Avukatlık hizmetlerimiz çerçevesinde, müvekkillerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, uyuşmazlığa konu ya da taraf olan kişiler ile bunların temsilci ve çalışanları ile hakim, savcı, taraf vekili, bilirkişi, noter gibi üçüncü kişiler ile ilgili veriler işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık hizmetleri sunulması;
 • Müstakbel müvekkiller ile çıkar çatışması bulunup bulunmadığının tespiti;
 • Sözleşme ile taahhüt ettiğimiz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • Müvekkillerle ve müvekkiller adına yapılan iletişimler ve duyurular;
 • Bilirkişi görüşü ve mütalaa alınması, diğer hizmet ve ürünlerin tedariki;
 • Serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, ödeme ve tahsilat işlemleri;
 • Mevzuat kapsamındaki diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

2. Kurumsal İletişim, Haber ve Makale Yayınları

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunduğumuz müvekkillerimiz, proje paydaşları, ana faaliyet alanıyla ilgili danışmanlık/destek alınan tedarikçiler, görüş temin edilen uzmanlar ile bunların temsilci ve çalışanları ile hizmet ve yayınlarımızla ilgilenen kişiler ile ilgili veriler işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
 • Kurumsal iletişim ve iş geliştirme faaliyetleri;
 • Haber, makale ve diğer bilgilendirici yayınların posta ve e-posta gibi yollarla mevcut ve potansiyel müvekkillerimizle ve ilgilenen diğer kişilerle paylaşılması;
 • Toplantı ve etkinlik davet ve duyurularının yapılması

3. Haber ve Yayın Abonelikleri
Haber, makale ve yayın gönderim listelerimizde yer almak üzere kaydolmanız halinde, ilgili gönderimlerin yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. Gönderim listesinden çıkmak için, size gönderdiğimiz e-postada yer alan “Bilgilendirme e-postalarını almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayabilirsiniz. Posta yoluyla gönderilen gönderimleri almak istemiyorsanız, info@kavasoglu.av.tr adresine talebinizi iletebilirsiniz.

4. Tali Tedarik Süreçleri
Büromuzun faaliyetlerine yardımcı (tali) mal ve hizmet tedarik süreçlerinde, hizmet veya mal alınan tedarikçiler ile bunların temsilci ve çalışanları ile ilgili veriler işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
 • Büromuz ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli ürün/hizmet tedarik ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmet ilişkisi çerçevesinde sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve gerekli iletişimin sağlanması;
 • Faturalandırma, ödeme, muhasebe ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi;
 • Finans, BT, İK, ofis yönetimi, sekreterya, muhaberat, arşiv vb. iç süreçlerin yürütülmesi;
 • Varlıklarımızın ve bilgi güvenliğinin sağlanması;
 • Kurumsal yapının yönetimi ve idaresi, büro içi raporlama faaliyetlerinin icrası ile denetim, iş geliştirme vb. çalışmaların yürütülmesi, sözleşme yönetimi, hukuk ve muhasebe süreçleri ile büronun dahili kural ve politikalarının yerine getirilebilmesi;
5. Ofisimize Yapacağınız Ziyaretler
Büromuz ofislerini ziyaretiniz kapsamında, kimlik, iletişim, firma, araç ve ziyaretinizle ilgili bilgileriniz, katılacağınız görüşme/etkinlik için hazırlık yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, bina ve işyeri güvenliği ve denetimi, mevzuat gereği resmi mercilerle yapılan paylaşımlar ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Ziyaretçi bilgileri, Büromuzun hizmet aldığı veri işleyenlerle ve Büromuz ofislerinin bulunduğu binaların genel güvenliğinin temini amacıyla gereken hallerde ofislerimizin bulunduğu binaların yönetimi ile karşılıklı olarak paylaşılabilmektedir.

6. Diğer Faaliyetlerimiz Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen temel faaliyetler haricinde geçici olarak yürütülen süreçler kapsamında işlenmesi gerekmesi halinde, ilgili işleme süreçleri, her halükarda KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere veya açık rızanıza dayanılarak, ilgili mevzuata ve Büromuzun politika ve prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir:
a. Açık rızanız;
b. Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
c. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
ç. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
d. Büromuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
e. Kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması;
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
g. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Büromuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Büromuz yukarıda verilen faaliyetler kapsamında ve amaçlarla ve bunlar için gerekli ve ilgili olduğu ölçüde kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılabileceği durumlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kişisel verileriniz, avukatlık hizmetlerimizin verilmesi için gerekli hallerde müvekkiller, karşı taraflar, vekilleri ve diğer taraflar, görüş alınan uzmanlar ve danışmanlar, mahkemeler, noterler ve ilgili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişiler ile; ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankalar ile; etkinlik organizasyonları için organizasyon şirketi, etkinlik mekanı vb. kişiler ile; iş geliştirme süreçleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki derecelendirme ve tanıtım kuruluşları ile; muhasebe, denetim, kargo, kurye, toplu ileti gönderimi vb. alanlarda hizmet aldığımız tedarikçi ve danışmanlar ile; hukuki yükümlülüklerimiz veya mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelebilecek talepler kapsamında ya da uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.

Haklarınız ve İletişim
KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme; (ii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iii) yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (iv) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (v) KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hallerde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (vii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde, “Ahi Evran Cad., No:6, 42 Maslak A Kule Multi Office Kat:12 D:9 34485 Maslak Sarıyer İstanbul” adresine ya da Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Büromuz’a daha önce bildirilen e-posta adresini kullanmak suretiyle info@kavasoglu.av.tr adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca mevzuat gereğince başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.