Maaş Haczini Yerine Getirmeme Sonucu Sorumluluk!
Usul Hukuku

Maaş Haczini Yerine Getirmeme Sonucu Sorumluluk!

* 2004 sayılı İİK 355. madde gereğince MAAŞ HACZİ kararı uyarınca kesinti yapmaya yetkili şahsen KESİNTİ YAPMADIĞI MİKTAR KADAR SORUMLUDUR...

* 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili maddeleri olan 355.maddesinde "Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibinde haciz olunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeye mecburdurlar. Memurun maaş, ücret veya memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş almayı mucip olacak surette vuku bulacak tebeddülleri ve hizmetine nihayet verildiği takdirde bu keyfiyeti de mal memuru veya daire amiri yahut hususi müesseselerin kanuni muhatapları derhal icra dairesine bildirmeye ve ikinci halde haciz muamelesinden o şube veya amirini haberdar etmeye mecburdur" dendiğini, ayrıca yine aynı kanunun 356.maddesinde de "yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemece hüküm altına alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır. Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır.

* İcra Müdürlüğünün davaya şikayete konu kararı "..İİK 355. madde gereğince maaş haczi kararı uyarınca kesinti yapmaya yetkili şahsen kesinti yapmadığı miktar kadar sorumlu olacağından, ancak bu ilgiliye karşı İİK 355. madde gereğince işlem yapılabileceğinden, ... için istenilen haciz talebinin reddine" karar verilmesi hakkındadır.

* Madde 0355: Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul
Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar.

Memurun maaş, ücret veya memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş almağı mucip olacak surette vuku bulacak tebeddülleri ve hizmetine nihayet verildiği takdirde bu keyfiyeti de mal memuru veya daire amiri yahut hususi müesseselerin kanuni muhatapları derhal icra dairesine bildirmeğe ve ikinci halde haciz muamelesinden o şube veya amirini haberdar etmeğe mecburdur.

* Madde 0356: Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler
Yukardaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.

Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır.
Yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmeyen her hangi bir memur veya amir hakkında istenecek malumatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir.

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2015/14584
Karar No : 2015/17270
Tarih : 22.06.2015


ÖZET : MAAŞ HACZİ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEME
SORUMLULUK


İÇTİHAT METNİ
DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR ve SONUÇ :
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. madde leri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İstanbul Anadolu 8. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 10/06/2014
ESAS NO : 2014/320
KARAR NO: 2014/321
DAVACI : T.C Z. Bankası AŞ.
DAVALI : S. Sağlık

Davacı vekili, mahkememize 04/06/2014 tarihinde sunulan dava dilekçesi ile;

Müvekkilinin borçlu S. Sağlık'dan Ticari Kredi Sözleşmesine bağlı alacağının tahsili için İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/43 Değişik İş esas ve aynı sayılı ihtiyati haciz kararı verildiğini ve bu kararın İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğünün 2014/3277 Esas nolu dosyasından takibe konulduğunu, ihtiyati haciz kararı gereğince borçlunun SGK kayıtlarına göre çalışmakta olduğu P. Kimya ve Plastik San.Tic.Ltd.Şti.ne maaş haczi müzekkeresinin gönderildiğini, gönderilen müzekkerenin 25/02/2014 tarihinde tebliğ olmasına rağmen P. Kimya ve Plastik San.Tic.Ltd.Şti.nin yasal süresi içerisinde dosyaya beyanda bulunmadığını ve herhangi bir ödeme de yapmadığını, P. Kimya ve Plastik San.Tic.Ltd.Şti. tarafından dosyaya beyanda bulunulmaması ve ödeme yapılmaması nedeniyle 03/06/2014 tarihinde İİK.md.356 gereği maaş haciz müzekkeresine cevap vermeyen P. Kimya ve Plastik San. Tic. Ltd.Şti. hakkında malvarlığı sorgulamasının talep edildiğini, ancak bu taleplerinin icra müdürlüğünce kanuna aykırı olarak "İİK 335 madde gereğince maaş haczi kararı uyarınca kesinti yapmaya yetkili şahsın kesinti yapmadığı miktar kadar sorumlu olacağından, ancak bu ilgiliye karşı İİK.md 355 gereğince işlem yapılabileceğinden Polkim için istenilen haciz talebinin reddine..." şeklinde karar verildiğini, icra müdürlüğünce verilen kararın açıkya kanuna aykırı olduğunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili maddeleri olan 355.maddesinde "Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibinde haciz olunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeye mecburdurlar. Memurun maaş, ücret veya memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş almayı mucip olacak surette vuku bulacak tebeddülleri ve hizmetine nihayet verildiği takdirde bu keyfiyeti de mal memuru veya daire amiri yahut hususi müesseselerin kanuni muhatapları derhal icra dairesine bildirmeye ve ikinci halde haciz muamelesinden o şube veya amirini haberdar etmeye mecburdur" dendiğini, ayrıca yine aynı kanunun 356.maddesinde de "yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemece hüküm altına alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır. Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır.

Yukarıki madde hükümlerine riayet etmeyen herhangi bir memur veya amir hakkında istenecek malumatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir" dendiğini, yukarıda açıklandığı üzere icra müdürlüğünce İİK.355 hükmü gereği yapmış oldukları talebin kanuna aykırı olarak reddedildiğinden iş bu davayı açma zorunluluğu doğduğunu bildirmiş, şikayetlerinin kabulü ile icra müdürlüğünün 03/06/2014 tarihli kanuna aykırı kararının iptaline, üçüncü kişi hakkında İKK.355 hükmü uyarınca haciz kararı verilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İstanbul Anadolu 8. İcra Müd. 2014/3277 Esas sayılı takip dosyası incelendiğinde; Alacaklı Z. Bankası A.Ş. vekili tarafından borçlular D. Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti., M. E. Kuyumcu, V. S., B. Kuyumcu ve S. Sağlık hakkında başlatılmış ilamsız icra takibine dair olduğu, takibin devamı sırasında alacaklı vekilinin talebi üzerine 3.kişi P. Kimya ve Plastik San. Tic. Ltd.Şti adresine 11/02/2014 tarihli borçlu S. Sağlık'ın almakta olduğu maaşı veya ücretinin borç bitinceye kadar 1/4'nün ihtiyaten haczine karar verilmiş olması nedeni ile karar gereğince işlem yapılması talepli müzekkerenin çıkarılarak 25/02/2014 tarihinde tebliğ olunduğu, alacaklı vekilinin 30/05/2014 tarihinde "..müvekkil alacağının tahsili amacı ile başlatılan takipte borçlunun SGK kayıtlarına göre çalışmakta olduğu P. Kimya ve Plastik San. Tic. Ltd.Şti maaş haciz müzekkeresi gönderilmiş ve 25/02/2014 tarihinde ilgili şirket yetkilisine tebliğ edilmiştir. Ancak aradan geçen süre zarfında 3.kişi tarafından maaş haciz müzekkeresine cevap verilmemiş ve borçlunun maaşından kesinti yapılarak icra dosyasına ödeme de yapılmamıştır.

Bu sebeple; İİK 356. madde hükmü uyarınca (ekteki mahkeme kararında da belirtildiği üzere) P. Kimya ve Plastik San. Tic. Ltd.Şti...ait olduğu trafik sicil kayıtlarında tespit edilecek araçlara ihtiyaten haciz konulmasını ve haciz tatbiki için tapu sicil kayıtlarındaki taşınmazlarının tespitini.." talep ettiği, talebin icra müdürlüğünün 03/06/2014 tarihli kararı ile reddedildiği görülmüş, davanın¬ şikayetin yasal süresi içerisinde açılmış olduğu anlaşılmıştır.

İcra Müdürlüğünün davaya¬ şikayete konu kararı "..İİK 355. madde gereğince maaş haczi kararı uyarınca kesinti yapmaya yetkili şahsen kesinti yapmadığı miktar kadar sorumlu olacağından, ancak bu ilgiliye karşı İİK 355. madde gereğince işlem yapılabileceğinden, Polikim için istenilen haciz talebinin reddine" karar verilmesi hakkındadır.

Davada adı geçen 11/02/2014 tarihli haciz talepli müzekkere 3.kişi P. Kimya ve Plastik San. Tic. Ltd.Şti.'nin "İst.Deri Org. San. Böl. Nubuk Cad. N:14 Yb¬7 Özel Parsel Tuzla/ İstanbul" adresinde 25/02/2014 tarihinde "adresinde firmada daimi olarak çalıştığını beyan eden M. Şahinkaya tebliğ edildi" açıklaması yapılarak tebliğ edildiğinden, bu hali ile iş yerinde çalışan Merve Şahinkaya'nın evrakı kendi adına tebliğ almayıp, müzekkere gereğince kesintiyi yapacak olan makam¬ yetkili 3.kişi şirket adına tebliğ aldığı sabit olduğundan, tebliğ işlemi sonrasında kesinti yapacak olan makam¬ muhatap ise 3.kişi olan P. Kimya ve Plastik San. Tic. Ltd. Şti. olduğundan, davacı vekilinin davadaki şikayetinin doğru ve yerinde olduğu anlaşılmış aşağıdaki şekilde hüküm verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Davanın şikayetin kabulüne, kabulü ile İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğü 2014/3277 Esas sayılı takip dosyasından verilmiş 03/06/2014 tarihli müdürlük kararının¬ işleminin iptaline, 25,20 TL karar ve ilam harcı peşin alındığından yeniden tahsiline yer olmadığına, Dava türü¬ talep içeriği nedeniyle yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına ve davacı lehine vekalet ücretinin hüküm altına alınmasına yer olmadığına, Sarf edilmeyen gider avansı artığının karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine, İİK.nun 18., 1086 sayılı HUMK.nun 77, 6100 sayılı HMK.nun 30. madde si gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 6100 sayılı HMK.nun geçici 3. madde si yollaması ile 1086 sayılı HUMK.nun 428., İİK.nun 363. madde si gereğince tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.